Logo
Untitled 1

ວິໄສທັດ: ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ເປົ້າໝາຍ: ເພີ່ມທະວີ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນໄລຍະໃໝ່ ແນໃສ່ຮັກສາໄວ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນເນື້ອທີ່ 4,5 ລ້ານເຮັກຕາ ຫຼື ກວມເອົາ 19%   ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທົ່ວປະເທດ, ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ມີຄວາມຍືນຍົງ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ຂະຫຍາຍເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ແຜນງານທີ 1

ສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ

ແຜນງານທີ 2

ການວິໄຈດິນ, ພືດ, ຝຸ່ນ ແລະ ນໍ້າໃນເຂດການຜະລິດກະສິກໍາ

ແຜນງານທີ 3

ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ທີ່ດິນກະສິກາ


ແຜນງານທີ 4

ພັດທະນາທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ຝຸ່ນ

ແຜນງານທີ 5

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງບຸກຄະລາກອນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

>

ໂຄງການຮ່ວມມື

ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ

ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຕ່າງໆ

Image

ພິທີມອບ-ຮັບ ຫໍພິພິຕະພັນດິນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດິນກະສິກຳ

+

ພິທີມອບ-ຮັບ ຫໍພິພິຕະພັນດິນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດິນກະສິກຳ

Image

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ ໃນການຄຸ້ມຄອງເວັບໄຊ ແລະ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ

+

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝ ເຂົ້າຊ່ວຍໃນວຽກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

Image

ສ້າງຂະບວນການອອກແຮງງານລວມ

+

ອອກແຮງງານລວມ

Image

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານ GIS ແລະ ແຜນທີ່.

+

ຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານ GIS ແລະ ແຜນທີ່ ໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ

Image

ຄົ້ນຄວ້າຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານຜະລິດຝຸ່ນ

+

ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ “ຮ່າງ”ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານຜະລິດຝຸ່ນ

Image

ເຜີຍແຜ່ເອກະສານຜັນຂະຫຍາຍເເນື້ອໃນກອງປະຊຸມຄົບຄະນະກາງສະໄໝທີ VI ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານພັກ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

+

ຄະນະພັກຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊືມເອກະສານ

<
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial

ທ່ານ ປອ. ນິວົງ ສີປະເສີດ

ຫົວໜ້າກົມ

ທ່ານ ປອ. ທັດເທວາ ສະພັງທອງ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ທ່ານ ກອງແກ້ວ ພະຈອມພົນ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ທ່ານ ໄພທູນ ພິລາກອນ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ