Logo
ສໍາຫລວດ ວາງແຜນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ການຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ ແລະ ພັດທະນາ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ຍືນຍົງ

ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ວ່ອງໄວໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່

ຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ດິນ

ມີປະສິດຕິຜົນສູງ ແລະ ໝັ້ນຄົງ

ນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ

ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາດິນ

ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຕ່າງໆ

Image

ການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງຄະນະທີມງານ ຈາກກົມສະຖິຕິແຫ່ງຊາດເພື່ອລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ

+

ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ

Image

ປັບປຸງແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້າມູນ ແລະ ວິທີການລົງຕິດຕາມ-ຊຸກຍູ້

+

ປັບປຸງແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້າມູນ ແລະ ວິທີການລົງຕິດຕາມ-ຊຸກຍູ້ ໂຄງການເຊົ່າ-ສຳປະທານທີ່ດິນກະສິກໍາ

Image

ຕ້ອນຮັບການມາຢ້ຽມຢາມຂອງຄະນະວິຊາການ ສ.ເກົາຫຼີ

+

ໂຄງການຈັດການ ດິນ, ນໍ້າ ແລະ ຝຸ່ນ ເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ໄພແຫ້ງແລ້ງ

Image

ປຶກສາຫາລືການສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ

+

ຫັນເປັນທັນສະໄໝກ່ຽວກັບວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນທີ່ດິນກະສິກຳ

Image

ມອບ-ຮັບ ອາຄານວິໄຈດິນ ຂອງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ

+

ໂຄງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລາງດ້ານກະສິກຳ ຮ່ວມມືລາວ–ຮົງກາລີ (ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ)

Image

ສຳມະນາຜ່ານຮ່າງຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກຳ

+

ສ້າງເຄື່ອງມື ແລະ ເຕັກນິກຕ່າງໆ ໃນການສົ່ງເສີມການພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກຳ

<
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial

ທ່ານ ປອ. ນິວົງ ສີປະເສີດ

ຫົວໜ້າກົມ

ທ່ານ ປອ. ທັດເທວາ ສະພັງທອງ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ທ່ານ ກອງແກ້ວ ພະຈອມພົນ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ