Logo
ສໍາຫລວດ ວາງແຜນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ການຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ ແລະ ພັດທະນາ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ຍືນຍົງ

ສື່ສິ່ງພິມ

ລ/ດ ເນື້ອໃນລາຍການ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 ແຜ່ນພັບວິທີການສ້າງແຜນທີ່ຄວາມປົກຫຸ້ມການກະສິກຳ ແຜ່ນພັບວິທີການສ້າງແຜນທີ່ຄວາມປົກຫຸ້ມການກະສິກຳ.pdf
2 ແຜ່ນພັບການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື GPSMAP 62s Garmin ແຜ່ນພັບການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື GPSMAP 62s Garmin.pdf
3 ແຜ່ນພັບວິທີການເຜົາ ແລະ ການນຳໃຊ້ຖ່ານແກບ ແກບ.pdf
4 ແຜ່ນພັບເຕັກນິກປູກສາລີ ກັບ ຖົ່ວແດງ ເຕັກນິກປູກສາລີ ກັບ ຖົ່ວແດງ.pdf
5 ແຜ່ນພັບເຕັກນິກການປູກພືດປະສົມປະສານເຂດຄ້ອຍຊັນ ເຕັກນິກການປູກພືດປະສົມປະສານເຂດຄ້ອຍຊັນ.pdf
6 ແຜ່ນພັບວິທີການຜະລິດ ແລະ ນຳໃຊ້ຝຸ່ນຂີ້ກະເດືອນ ຝຸ່ນຂີ້ກະເດືອນ.pdf
7 ແຜ່ນພັບການຜະລິດນໍ້າສະກັດໝາກໄມ້ ແລະ ພືດຜັກ ນໍ້າສະກັດໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກ1.pdf
8 ແຜ່ນພັບການຜະລິດນໍ້າສະກັດຊີວະພາບປ້ອງກັນແມງໄມ້ ນໍ້າສະກັດສະໝຸນໄພ.pdf
9 ແຜ່ນພັບເຕັກນິກການຍົກສະມັດຕະພາບສາລີອາຫານສັດໃນພື້ນທີ່ຄ້ອຍຊັນ ຍົກປະສິດທິພາບສາລີ.pdf
10 ແຜ່ນພັບການໄຖກົບຕໍເຟືອງລາວ ການໄຖກົບຕໍເຟືອງລາວ - Copy.pdf
11 ແຜ່ນພັບການແນະນຳອັດຕາຝຸ່ນສຳລັບເຂົ້ານາ ການແນະນຳອັດຕາຝຸ່ນສຳລັບເຂົ້ານາ.pdf
12 ແຜ່ນພັບການຜະລິດຝຸ່ນອົງຄະທາດ ການຜະລິດຝຸ່ນອົງຄະທາດ.pdf
13 ແຜ່ນພັບການຜະລິດນໍ້າສະກັດຊີວະພາບ ການຜະລິດນໍ້າສະກັດຊີວະພາບ.pdf
14 ແຜ່ນພັບການປູກພືດປ້ອງການການເຊາະເຈື່ອນ ການປູກພືດກັນການເຊາະເຈື່ອນ.pdf
15 ແຜ່ນພັບການປູກປໍເທືອງປັບປຸງບຳລຸງດິນ ການປູກປໍເທືອງເພື່ອປັບປຸງບໍາລຸງດິນ.pdf
16 ແຜ່ນພັບການປູກສາລີດ້ວຍລະບົບນໍ້າຢອດ Lastການປູກສາລີລະບົບນ້ຳຢອດ - Copy.pdf
17 ແຜ່ນພັບການສຳຫຼວດ ແລະ ສຶກສາດິນໃນ ສປປລາວ ການສຳຫຼວດ ແລະ ສຶກສາດິນໃນ ສປປລາວ.pdf
18 ໂປດ​ເຕີ​ວິ​ທີ​ການ​ຜະ​ລິດ​ຝຸ່ນ​ອົງ​ຄະ​ທາດ ການ​ຜະ​ລິດ​ຝຸ່ນ​ອົງ​ຄະ​ທາດ.pdf
19 ໂປດ​ເຕີ​ສະ​ພາບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ກະ​ສິ​ກຳ ໃນ ສ​ປ​ປ​ລາວ ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ກະ​ສິ​ກຳ.pdf