Logo
ສໍາຫລວດ ວາງແຜນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ການຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ ແລະ ພັດທະນາ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ຍືນຍົງ

ຄູ່ມືແນະນຳ

ລ/ດ ເນື້ອໃນລາຍການ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 ຄູ່​ມື​ການ​ວາງ​ແຜນ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທີ່​ດິນ​ກະ​ສິ​ກຳ​ແບບ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂັ້ນ​ບ້ານ ການ​ວາງ​ແຜນ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທີ່​ດິນ.pdf
2 ຄູ່ມືການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງດິນ ຄູ່ມືການເກັບຕົວຢ່າງດິນ.pdf