Logo
Untitled 1

ວິໄສທັດ: ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ເປົ້າໝາຍ: ເພີ່ມທະວີ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນໄລຍະໃໝ່ ແນໃສ່ຮັກສາໄວ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນເນື້ອທີ່ 4,5 ລ້ານເຮັກຕາ ຫຼື ກວມເອົາ 19%   ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທົ່ວປະເທດ, ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ມີຄວາມຍືນຍົງ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ຂະຫຍາຍເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ຄູ່ມືແນະນຳ

ລ/ດ ເນື້ອໃນລາຍການ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 ຄູ່ມືວິໄຈດິນ ປື້ມຄູ່ມືວິໄຈ.pdf
2 ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ KOBO Toolbox ໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນການຜະລິດຝຸ່ນທົ່ວປະເທດ ຄຸ່ມືການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຝຸ່ນທົ່ວປະເທດ.pdf
3 ຄູ່ມືການສຳຫຼວດ ແລະ ປັກຫຼັກໝາຍຂອບເຂດສະຫງວນທີ່ດິນກະສິກຳແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 2. ຄູ່ມືປັກຫຼັກໝາຍ (1).pdf
4 ຄູ່ມືການອອກປື້ມຕິດຕາມການນຳໃຊ້ ແລະ ການອອກໃບຢັ້ງຢືນການນຳໃຊ້ ແລະ ໃບພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ Handbook 1.pdf
5 ຄູ່​ມື​ການ​ວາງ​ແຜນ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທີ່​ດິນ​ກະ​ສິ​ກຳ​ແບບ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂັ້ນ​ບ້ານ ການ​ວາງ​ແຜນ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທີ່​ດິນ.pdf
6 ຄູ່ມືການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງດິນ ຄູ່ມືການເກັບຕົວຢ່າງດິນ.pdf