Logo
ສໍາຫລວດ ວາງແຜນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ການຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ ແລະ ພັດທະນາ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ຍືນຍົງ

ສາລະໜ້າຮູ້

ລ/ດ ເນື້ອໃນລາຍການ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນໂຮງງານປຸງແຕ່ງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (Factory Information Management System) FIMS@MAF29-08-2022.pdf
2 ໃສ່ຝຸ່ນຖືກວິທີ ລາສີທ່ານປ່ຽນ ໃສ່ຝຸ່ນຖືກວິທີ.pdf
3 Additional English Course (Words of MA) By dr.Hatthachan. Words of MAF.pdf