Logo
ສໍາຫລວດ ວາງແຜນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ການຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ ແລະ ພັດທະນາ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ຍືນຍົງ

ແຫຼ່ງການຮຽນອອນລາຍ

ລ/ດ ເນື້ອໃນລາຍການ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອການພັດທະນາ http://www.lao44.org/
2 ຝຶກການຟັງພາສາອັງກິດຈາກຂ່າວ https://eslnews.org.nz/