Logo
Untitled 1

ວິໄສທັດ: ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ເປົ້າໝາຍ: ເພີ່ມທະວີ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນໄລຍະໃໝ່ ແນໃສ່ຮັກສາໄວ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນເນື້ອທີ່ 4,5 ລ້ານເຮັກຕາ ຫຼື ກວມເອົາ 19%   ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທົ່ວປະເທດ, ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ມີຄວາມຍືນຍົງ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ຂະຫຍາຍເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ລ/ດ ເນື້ອໃນລາຍການ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 ແບບຟອມລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ບໍລິການວິໄຈ - ຝຸ່ນອົງຄະທາດ 03 ແບບຟອມລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ບໍລິການວິໄຈ - ຝຸ່ນອົງຄະທາດ.pdf
2 ແບບຟອມລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ບໍລິການວິໄຈດິນ - ຝຸ່ນເຄມີ 02 ແບບຟອມລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ບໍລິການວິໄຈດິນ - ຝຸ່ນເຄມີ.pdf
3 ແບບຟອມລູກຄຸ້າທ ີ່ໃຊຸ້ບໍລິການວິໄຈດິນ 01 ແບບຟອມລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ບໍລິການວິໄຈດິນ.pdf