Logo
ສໍາຫລວດ ວາງແຜນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ການຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ ແລະ ພັດທະນາ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ຍືນຍົງ

ດຳລັດ

ລ/ດ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເນື້ອໃນເອກະສານ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 300/ລບ 01/09/2022 ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ 300GOV13-09-17.pdf
2 116/ລບ 01/09/2022 ດຳລັດວ່າດ້ວຍການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຍ້ອງຍໍ 116GOV22-4-19.pdf