Logo
ສໍາຫລວດ ວາງແຜນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ການຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ ແລະ ພັດທະນາ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ຍືນຍົງ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ລ/ດ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເນື້ອໃນເອກະສານ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 3736/ກປ 19/08/2022 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານປຸງແຕ່ງພືດ 3736MAF19-08-22.pdf
2 3975/ກປ 09/09/2022 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເອກະສານ ແລະ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນໂຮງງານ ກປ 3975MAF09-09-2022.pdf
3 4229/ກປ 19/10/2017 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານຕຳແໜ່ງບໍລິຫານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ 4229MAF19-10-17.pdf
4 0884/ກປ 09/01/2023 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດນໍາໃຊ້ເວບໄຊຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 0884MAF09-01-23.pdf