Logo
ສໍາຫລວດ ວາງແຜນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ການຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ ແລະ ພັດທະນາ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ຍືນຍົງ

ແຈ້ງການ, ຄຳແນະນຳຕ່າງໆ

ລ/ດ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເນື້ອໃນເອກະສານ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 0108/ກປ 26/09/2022 ແຈ້ງການແນະນໍາກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງລັດຖະກອນ 1008-24-02-21.pdf
2 1472/ກປ 19/04/2022 ແຈ້ງການໃຫ້ສືບຕໍ່ຮີບຮ້ອນດຳເນີນການມອບຮັບວຽກງານປຸງແຕ່ງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 1472MAF19-04-22.pdf
3 0336/ກປ 01/09/2022 ແຈ້ງການການປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ (ມອບ 9 ວຽກ) 0336MAF03-04-2017.pdf