Logo
ສໍາຫລວດ ວາງແຜນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ການຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ ແລະ ພັດທະນາ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ຍືນຍົງ

ຄຳແນະນຳ

ລ/ດ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເນື້ອໃນເອກະສານ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 292/ຄຈສພ 01/09/2022 ຄຳແນະນຳວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 030-032/ກມສພ 292pccob26-04-2018.pdf
2 08/ພນ 01/09/2022 ຄຳແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ 08/ພນ 08MOHA02-08-2016.pdf