Logo
ສໍາຫລວດ ວາງແຜນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ການຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ ແລະ ພັດທະນາ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ຍືນຍົງ

ບົດສະຫຼຸບ-ບົດລາຍງານ

ລ/ດ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເນື້ອໃນເອກະສານ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 14/01/2023 ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຜະລິດລະດູແລ້ງ ແລະ ທິດທາງ ແຜນການຜະລິດລະດູຝົນປີ 2020 ແຂວງຫຼວງພະບາງ.pdf