Logo
Untitled 1

ວິໄສທັດ: ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ເປົ້າໝາຍ: ເພີ່ມທະວີ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນໄລຍະໃໝ່ ແນໃສ່ຮັກສາໄວ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນເນື້ອທີ່ 4,5 ລ້ານເຮັກຕາ ຫຼື ກວມເອົາ 19%   ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທົ່ວປະເທດ, ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ມີຄວາມຍືນຍົງ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ຂະຫຍາຍເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ບົດສະຫຼຸບ-ບົດລາຍງານ

ລ/ດ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເນື້ອໃນເອກະສານ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 14/01/2023 ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຜະລິດລະດູແລ້ງ ແລະ ທິດທາງ ແຜນການຜະລິດລະດູຝົນປີ 2020 ແຂວງຫຼວງພະບາງ.pdf
2 001 09/05/2023 ບົດລາຍງານການກຳນົດແບ່ງເຂດທີ່ດິນກະສິກຳ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ Bolikhamsay Report.pdf
3 002 09/05/2023 ບົດລາຍງານການກຳນົດແບ່ງເຂດທີ່ດິນກະສິກຳ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ Bokeo Report.pdf
4 003 01/03/2022 ບົດລາຍງານການກຳນົດແບ່ງເຂດທີ່ດິນກະສິກຳ ແຂວງຫຼວງພະບາງ Luangprabang Report.pdf
5 004 09/01/2023 ບົດລາຍງານການກຳນົດແບ່ງເຂດທີ່ດິນກະສິກຳ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ Luangnamtha Report.pdf
6 005 03/04/2023 ບົດລາຍງານການກຳນົດແບ່ງເຂດທີ່ດິນກະສິກຳ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ Oudomsay Report.pdf
7 006 05/07/2023 ບົດລາຍງານການກຳນົດແບ່ງເຂດທີ່ດິນກະສິກຳແຂວງ ໄຊຍະບູລີ Xayyabouly Report.pdf
8 007 09/05/2023 ບົດລາຍງານການກຳນົດແບ່ງເຂດທີ່ດິນກະສິກຳ ແຂວງ ວຽງຈັນ Vientiane Report.pdf