Logo
ສໍາຫລວດ ວາງແຜນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ການຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ ແລະ ພັດທະນາ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ຍືນຍົງ

ຢຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ

ລ/ດ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເນື້ອໃນເອກະສານ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 0200/ກປ 28/01/2022 ແຜນຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຂອງກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ MAF HRD Vision 2030.pdf
2 196/ນຍ 06/07/2022 ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດນໍ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ NLF196.pdf