Logo
ສໍາຫລວດ ວາງແຜນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ການຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ ແລະ ພັດທະນາ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ຍືນຍົງ

ແຜນທີ່

ລ/ດ ຮູບພາບ ເນື້ອໃນແຜນທີ່ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 ແຜນທີ່ ສປປ ລາວ LAOS.pdf
2 0001 ແຜນທີ່ການການສຶກສາ ເມືອງຂວາ ແຂວງຜົ້ງສາລີ khoa district-school.pdf
3 ແຜນທີ່ປົກຫຸ້ມກະສິກຳ 01.pdf