Logo
Untitled 1

ວິໄສທັດ: ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ເປົ້າໝາຍ: ເພີ່ມທະວີ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນໄລຍະໃໝ່ ແນໃສ່ຮັກສາໄວ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນເນື້ອທີ່ 4,5 ລ້ານເຮັກຕາ ຫຼື ກວມເອົາ 19%   ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທົ່ວປະເທດ, ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ມີຄວາມຍືນຍົງ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ຂະຫຍາຍເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ແຜນທີ່

ລ/ດ ປະເພດດີນ ລະດັບ ເນື້ອໃນແຜນທີ່ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 ແຜນທີ່ດິນ ທົ່ວປະເທດ ແຜນທີ່ ສປປ ລາວ LAOS.pdf
2 ແຜນທີ່ດິນ ທົ່ວປະເທດ ແຜນທີ່ການການສຶກສາ ເມືອງຂວາ ແຂວງຜົ້ງສາລີ khoa district-school.pdf
3 ແຜນທີ່ດິນ ທົ່ວປະເທດ ແຜນທີ່ຄວາມປົກຫຸ້ມກະສິກຳ ໃນ ສປປ ລາວ Agriculture Cover map for Lao PDR.pdf
4 ແຜນທີ່ດິນ ທົ່ວປະເທດ ແຜນທີ່ເນື້ອດິນ Soil Texture Map.pdf
5 ແຜນທີ່ດິນ ທົ່ວປະເທດ ແຜນທີ່ດິນ ໃນ ສປປ ລາວ Land Map for Lao PDR.pdf
6 ແຜນທີ່ດິນ ທົ່ວປະເທດ ແຜນທີ່ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳໃນປັດຈຸບັນ ປີ 2020 Agriculture land use 2020.pdf
7 ແຜນທີ່ດິນ ທົ່ວປະເທດ ແຜນທີ່ກຳນົດແບ່ງເຂດດິນກະສິກຳ ຮອດປີ 2030 ຢູ່ບັນດາແຂວງຕາມແລວທາງລົດໄຟ ລາວ ຈີນ Agriculture land use plan to 2030 in 4 provinces along the China-Lao railway corridor.pdf
8 ແຜນທີ່ດິນ ທົ່ວປະເທດ ແຜນທີ່ກຳນົດແບ່ງເຂດດິນກະສິກຳ 3ປະເພດປ່າ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ Agriculture land use plan to 2030 in relation to the 3 forest categories in Louangnamtha province.pdf
9 ແຜນທີ່ດິນ ທົ່ວປະເທດ ແຜນທີ່ກຳນົດແບ່ງເຂດດິນກະສິກຳ 3ປະເພດປ່າ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ Agriculture land use plan to 2030 in relation to the 3 forest categories in Louangphabang province.pdf
10 ແຜນທີ່ດິນ ທົ່ວປະເທດ ແຜນທີ່ກຳນົດແບ່ງເຂດດິນກະສິກຳ 3ປະເພດປ່າ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ Agriculture land use plan to 2030 in relation to the 3 forest categories in Oudomxai province.pdf
11 ແຜນທີ່ດິນ ທົ່ວປະເທດ ແຜນທີ່ໄນໂຕເຈນ ຂອງເມືອງ ຊະນະຄາມ 10 N_SanakhamA0.pdf
12 ແຜນທີ່ດິນ ທົ່ວປະເທດ ແຜນທີ່ຂອບເຂດດິນນາໃນເຂດຫົດຊົນລະປະທານ ເມືອງຊະນະຄາມ Irrigated paddy field in Xanakham district map.pdf
13 ແຜນທີ່ດິນ ທົ່ວປະເທດ ແຜນທີ່ຟົດຟໍລັດທີ່ເປັນປະໂຫຍດຂອງເມືອງ ຊະນະຄາມ P_SanakhamA0.pdf
14 ແຜນທີ່ດິນ ທົ່ວປະເທດ ແຜນທີ່ໂພທາດຊຽມຂອງເມືອງຊະນະຄາມ 12 K1_SanakhamA0.pdf