Logo
ສໍາຫລວດ ວາງແຜນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ການຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ ແລະ ພັດທະນາ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ຍືນຍົງ

ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຕ່າງໆ

Image

ປັບປຸງແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້າມູນ ແລະ ວິທີການລົງຕິດຕາມ-ຊຸກຍູ້

+

ປັບປຸງແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້າມູນ ແລະ ວິທີການລົງຕິດຕາມ-ຊຸກຍູ້ ໂຄງການເຊົ່າ-ສຳປະທານທີ່ດິນກະສິກໍາ

Image

ຕ້ອນຮັບການມາຢ້ຽມຢາມຂອງຄະນະວິຊາການ ສ.ເກົາຫຼີ

+

ໂຄງການຈັດການ ດິນ, ນໍ້າ ແລະ ຝຸ່ນ ເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ໄພແຫ້ງແລ້ງ

Image

ປຶກສາຫາລືການສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ

+

ຫັນເປັນທັນສະໄໝກ່ຽວກັບວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນທີ່ດິນກະສິກຳ

Image

ມອບ-ຮັບ ອາຄານວິໄຈດິນ ຂອງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ

+

ໂຄງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລາງດ້ານກະສິກຳ ຮ່ວມມືລາວ–ຮົງກາລີ (ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ)

Image

ສຳມະນາຜ່ານຮ່າງຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກຳ

+

ສ້າງເຄື່ອງມື ແລະ ເຕັກນິກຕ່າງໆ ໃນການສົ່ງເສີມການພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກຳ

Image

ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນດິນໂລກ ປີ 2022

+

ດິນເປັນແຫຼ່ງກຳເນີດອາຫານ

Image

ຄົ້ນຄວ້າຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານຜະລິດຝຸ່ນ

+

ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ “ຮ່າງ”ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານຜະລິດຝຸ່ນ

      ລວມ:  7 ຂ່າວ, 1   ໜ້າ :  
  • 1