Logo
Untitled 1

ວິໄສທັດ: ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ເປົ້າໝາຍ: ເພີ່ມທະວີ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນໄລຍະໃໝ່ ແນໃສ່ຮັກສາໄວ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນເນື້ອທີ່ 4,5 ລ້ານເຮັກຕາ ຫຼື ກວມເອົາ 19%   ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທົ່ວປະເທດ, ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ມີຄວາມຍືນຍົງ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ຂະຫຍາຍເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຕ່າງໆ

Image

ກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນທີ່ດິນກະສິກຳ

+

ກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນທີ່ດິນກະສິກຳ ຂອງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ.

Image

ກອງປະຊຸມ ສຳມະນາເປີດກວ້າງ ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນກະສິກໍາຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ (ພາກກາງ)

+

ສຳມະນາເປີດກວ້າງ ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນກະສິກໍາຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ (ພາກກາງ)

Image

ກອງປະຊຸມສະຫລຸບຜົນຂອງການລົງທັດສະນະສຶກສາແລກປ່ຽນບົດຮຽນກຸ່ມການຜະລິດພືດຜັກ ແລະ ສາລີຫວານ ຢູ່ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

+

ຖອດບົດຮຽນເພື່ອນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນພື້ນທີ່ເປົ້າຫມາຍຂອງໂຄງການຈັດການດິນ, ນໍ້າ ແລະ ຝຸ່ນ ເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກຳໃນພື້ນທີມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພແຫ້ງແລ້ງ (SWNM) ໃນ 3 ແຂວງ

Image

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ເຊື່ອມຊຶມ ເນື້ອໃນກອງປະຊຸມວຽກງານ ການເມືອງ - ແນວຄິດທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ V

+

ເຜີຍແຜ່ ເຊື່ອມຊຶມ ເນື້ອໃນກອງປະຊຸມວຽກງານ ການເມືອງ - ແນວຄິດ

Image

ການວາງແຜນນຳໃຊ້ດິນກະສິກຳແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູ່ຈຳປາສັກ

+

ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ເຂົ້າໃນການຜະລິດໃຫ້ດີຂຶ້ນ

Image

ການເຜີຍແຜ່, ເຊື່ອມຊຶມ ເນື້ອໃນຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 5 ເປັນເຈົ້າ ຂອງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ

+

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເນື້ອໃນ ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 5 ເປັນເຈົ້າ ຂອງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ

Image

ກອງປະຊຸມກາງສະໄຫມ ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານກົມຄຸ້ມຄອງແລະພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ

+

ຄະນະພັກຮາກຖານ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກາງສະໄໝ

Image

ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ແຜນດໍາເນີນ ການສະຫລູບຕີລາຄາ ປະເມີນຜົນ ການກໍ່ສ້າງໜ່ວຍພັກ ປອດໃສ ເຂັ້ມແຂງ ໜັກແໜ້ນ ປະຈໍາປີ 2023 ຂອງໜ່ວຍພັກສໍາຫລວດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກໍາ

+

ອອກແຮງກໍ່ສ້າງໜ່ວຍພັກ ປອດໃສ ເຂັ້ມແຂງ ໜັກແໜ້ນ

Image

ຝຶກອົບຮົມ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຊາວກະສິກອນໃນພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍໂຄງການ ASSET ທີ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ.

+

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ກ່ຽວກັບຫຼັກການພື້ນຖານໃນການຜະລິດກະສິກໍາ (ດິນ, ຝຸ່ນ, ພືດ ແລະ ເຕັກນິກວິທີການພື້ນທີ່ດິນຄ້ອຍຊັນ)

Image

ປຶກສາຫາລືການສ້າງຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍທີ່ດິນກະສິກຳ

+

ປັບປຸງນິຕິກຳກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກຳ

Image

ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ເອກະສານ ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ

+

ເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊືມເອກະສານ ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ

Image

ພິທີຍ້ອງຍໍ ຜົນງານ 5 ປີຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ.

+

ພິທີຍ້ອງຍໍ ຜົນງານ 5 ປີ (2016-2020)