Logo
ສໍາຫລວດ ວາງແຜນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ການຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ ແລະ ພັດທະນາ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ຍືນຍົງ

ຂໍ້ມູນໂຄງການ

  • ທັງໝົດ
  • ສຳເລັດ
  • ກຳລັງດຳເນີນ
  • ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້
Image

GIZ

ໂຄງການ GIZ

+
Image

Rights-LINK Lao project

ໂຄງການ Rights-LINK Lao project

+
Image

ໂຄງການ EFICAS

ໂຄງການ EFICAS

+
      ລວມ:  3 ໂຄງການ, 1   ໜ້າ :  
  • 1