Logo
ສໍາຫລວດ ວາງແຜນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ການຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ ແລະ ພັດທະນາ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ຍືນຍົງ

ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນດິນໂລກ 2022

<

ການຕິດຕາມກວດກາການນຳໃຊ້ໂທລະໂຄ່ງຂອງບ້ານ ສຳລັບການບໍລິການຂໍ້ມູນອຸຕຸກະເສດ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ແລະ ພາກໃຕ້

<

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນດິນໂລກ 2022

<

ລາຍການກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ອອກອາກາດຄັ້ງວັນທີ12-13-15/01/2023

<

ການຄັດເລືອກແນວພັນພືດຜັກ ແລະ ການທົດສອບເຕັກນິກທີ່ເໝາະສົມ

<

ວີດີໂອວັນດິນໂລກ ປີ 2022 ພາກພາສາລາວ

<
      ລວມ:  6 Video 1   ໜ້າ :  
  • 1